Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival | 2016 Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival Takes Place May 28 2016 Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival Takes Place May 28 – Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival