Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival | 2017 Lineup 2017 Lineup – Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival