Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival | Westsylvania Blues Happy Hour: March 24, 2017 Westsylvania Blues Happy Hour: March 24, 2017 – Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival