Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival | Westsylvania Holiday Jazz Happy Hour: December 22, 2015 Westsylvania Holiday Jazz Happy Hour: December 22, 2015 – Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival