Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival | May 28, 2016, Indiana, Pennsylvania Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival – May 28, 2016, Indiana, Pennsylvania