Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival | May 26, 2018, Indiana, Pennsylvania Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival – May 26, 2018, Indiana, Pennsylvania