Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival | May 27, 2017, Indiana, Pennsylvania Delaney Chevrolet Westsylvania Jazz & Blues Festival – May 27, 2017, Indiana, Pennsylvania